sublime html页面格式化功能太弱了,咋办?

Sublime oOose 发表于 8 年前最后回复来自 qq2850071112 7 年前

用起来很不爽啊,稍微复杂点的页面,格式化就成渣渣了,咋办?

共收到5条回复
jiyinyiyong 8 年前 #1

HTMLPrettify 不够用是么?

tool4lee 8 年前 #2

HTML-CSS-JS Prettify 可以试试这个

Mael 8 年前 #3

~表示从来不用格式化~

addbook 8 年前 #4

比vim好吧..

ssd3237649 8 年前 #5

HTML-CSS-JS Prettify 好用啊

登录后即可参与回复